در عرصه تمایلات فطری انسان، کدام مورد حیات اخروی را اثبات می کند و مھم ترین اثر آن در حیات دنیوی چیست؟(omid2000)

در عرصه تمایلات فطری انسان، کدام مورد حیات اخروی را اثبات می کند و مھم ترین اثر آن در حیات دنیوی چیست؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی