حضرت امام (ره) چه کشوری را تروریست بالذات معرفی میکند؟

حضرت امام (ره) چه کشوری را تروریست بالذات معرفی میکند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها