اگر شخصی بعد از نماز شک کرد که لباسش نجس بوده یا نه؟ بعد از نماز فهمید که نجس بوده ، حکم آن نماز چیست؟

اگر شخصی بعد از نماز شک کرد که لباسش نجس بوده یا نه؟ بعد از نماز فهمید که نجس بوده ، حکم آن نماز چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی