اين سخن از كيست:جدال مكن تا احترامت برود.وشوخي مكن تا بر تو گستاخ شوند

اين سخن از كيست:جدال مكن تا احترامت برود.وشوخي مكن تا بر تو گستاخ شوند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها