نخستین پیامبری اولواالعزم که دارای کتاب و شریعت بوده است ، چه نام دارد؟

نخستین پیامبری اولواالعزم که دارای کتاب و شریعت بوده است ، چه نام دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی