بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث میگذارند......است.

بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث میگذارند......است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی