طبق اصل شانزدهم قانون اساسی زبان عربی تا کدام دوره تحصیلی باید در تمام رشته ها تدریس شود

طبق اصل شانزدهم قانون اساسی زبان عربی تا کدام دوره تحصیلی باید در تمام رشته ها تدریس شود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی