اولین کسی که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت؟king of king

اولین کسی که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت؟king of king

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی