این سخن از کدامیک از بزرگواران است؟((شریف ترین مرگ،کشته شدن به شهادت است))

این سخن از کدامیک از بزرگواران است؟((شریف ترین مرگ،کشته شدن به شهادت است))

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی