این سخن ازکیست؟.فطرتها سالم است این تربیت است که باید اصلاح شود .

این سخن ازکیست؟.فطرتها سالم است این تربیت است که باید اصلاح شود .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی