شیطان از طریق کدام حیوان تونست وارد بهشت شود؟

شیطان از طریق کدام حیوان تونست وارد بهشت شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی