از آیه : و لله ملک السموات والارض کدام گزینه استنباط می شود.

از آیه : و لله ملک السموات والارض کدام گزینه استنباط می شود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها