7-از نظر حضرت ابراهیم (ع) خدائی که غروب و افول کند :

7-از نظر حضرت ابراهیم (ع) خدائی که غروب و افول کند :

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی