نشانه ورود به وادی انسانیت و علامت بیداری و هوشیاری گرفتار آمدن به ..........است که ریشه در .........انسان دارد .

نشانه ورود به وادی انسانیت و علامت بیداری و هوشیاری گرفتار آمدن به ..........است که ریشه در .........انسان دارد .

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • درد و دغدغه های متعالی – سوالهای اساسی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی