کدام یک از دو واژه یک مفهوم را در درس دارند ؟

کدام یک از دو واژه یک مفهوم را در درس دارند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی