اولین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد؟

اولین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سوره بقره (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی