اين جمله از كيست؟ چنان زندگی کن که کسانی که خدا را نمیشناسند ولی تو را می شناسند به واسطه اشنایی با تو خدا را بشناس

اين جمله از كيست؟ چنان زندگی کن که کسانی که خدا را نمیشناسند ولی تو را می شناسند به واسطه اشنایی با تو خدا را بشناس

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها