اگر در آخر کلمه ای تنوین بیاید معمولا در ترجمه به آخر آن چه چیزی اضافه می کنیم؟

اگر در آخر کلمه ای تنوین بیاید معمولا در ترجمه به آخر آن چه چیزی اضافه می کنیم؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی