این سخن از کیست:عشق هر چه است گناه نیست و هر عاشقی سزاوار ملامت نمی باشد

این سخن از کیست:عشق هر چه است گناه نیست و هر عاشقی سزاوار ملامت نمی باشد

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • امام علی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی