این سخن از کیست:عشق هر چه است گناه نیست و هر عاشقی سزاوار ملامت نمی باشد

این سخن از کیست:عشق هر چه است گناه نیست و هر عاشقی سزاوار ملامت نمی باشد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی