از نظر ایت الله بهجت تقلید از مجتهد.........جایز است

از نظر ایت الله بهجت تقلید از مجتهد.........جایز است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی