این حدیث از کیست:بهترین شکرانه نعمتهای خداوند احسان و نیکی بر بندگان اوست.

این حدیث از کیست:بهترین شکرانه نعمتهای خداوند احسان و نیکی بر بندگان اوست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی