هر که به خردمند گوش نسپارد عقلش بمیرد

هر که به خردمند گوش نسپارد عقلش بمیرد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی