حكم را كه قرآن كریم فقط از آن خدا می داند به چه مفھومی است؟(omid2000)

حكم را كه قرآن كریم فقط از آن خدا می داند به چه مفھومی است؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها