خداوندکدام یک ازپیامبران زیر رابه دلیل تکبرو غرور مجازات کرد‏?‏

خداوندکدام یک ازپیامبران زیر رابه دلیل تکبرو غرور مجازات کرد‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی