این حدیث ازکیست؟(نگاه داشتن زبان (از ناروا) و گشاده‌‏دستى از برترين فضيلت‌هاى انسان است)

این حدیث ازکیست؟(نگاه داشتن زبان (از ناروا) و گشاده‌‏دستى از برترين فضيلت‌هاى انسان است)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی