کلمه امام به معنای زمام دار الهی چندبار در قران تکرار شده است؟؟(فاطیماه)

کلمه امام به معنای زمام دار الهی چندبار در قران تکرار شده است؟؟(فاطیماه)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی