خداوند متعال تاکنون به جان هیچ انسانی سوگندنخورده جز...

خداوند متعال تاکنون به جان هیچ انسانی سوگندنخورده جز...

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی