کدام سوره طبق روایت از امام علی (ع) « شناسنامه ی خداوند» است؟

کدام سوره طبق روایت از امام علی (ع) « شناسنامه ی خداوند» است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی