اولین نکته در آفرینش چه چیزی می باشد؟

اولین نکته در آفرینش چه چیزی می باشد؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • هدف مند بودن (1 نفر)
  • کامل آفریده شدن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی