عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است.این حدیث از کیست؟

عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است.این حدیث از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی