این حدیث از کدام بزرگوار است:کم حرفی سرمایه بزرگی است...

این حدیث از کدام بزرگوار است:کم حرفی سرمایه بزرگی است...

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی