این سخن ازکیست:به کسی که جانم دردست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت ندارد

این سخن ازکیست:به کسی که جانم دردست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت ندارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی