کدام سوره در قرآن کریم هست که درتمام آیات آن کلمه (الله)آمده است

کدام سوره در قرآن کریم هست که درتمام آیات آن کلمه (الله)آمده است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی