با گزينه مناسبتر تكميل كنيد: «منظوراز.........عقیده به این امراست که اعمال صادرشده ازانسان بدون اختیار اواست..»

با گزينه مناسبتر تكميل كنيد: «منظوراز.........عقیده به این امراست که اعمال صادرشده ازانسان بدون اختیار اواست..»

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی