امام علی - علیه السّلام - فرمود: ..... نامی است جامع همه فضیلت ها و خوبی ها.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: ..... نامی است جامع همه فضیلت ها و خوبی ها.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها