این سخن ازکیست؟{کسی که هرروزکارهای خودرامحاسبه واریابی نکندازمانیست؟______هری پاتر_____

این سخن ازکیست؟{کسی که هرروزکارهای خودرامحاسبه واریابی نکندازمانیست؟______هری پاتر_____

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی