چند سوره از قرآن کریم با قسم (سوگند ) شروع شده است ؟

چند سوره از قرآن کریم با قسم (سوگند ) شروع شده است ؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 23 (4 نفر)
  • 25 (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی