تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون اید پاک است یا نجس؟

تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون اید پاک است یا نجس؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی