11، زيور عقل/قال.....عليه السلام :العقل زين والحمق شين .(15) عقل زينت آدم است ، و حماقت نادانى و زشتی است.

11، زيور عقل/قال.....عليه السلام :العقل زين والحمق شين .(15) عقل زينت آدم است ، و حماقت نادانى و زشتی است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی