اولین قبیله ایی که دختران خود را زنده به گور میکردند

اولین قبیله ایی که دختران خود را زنده به گور میکردند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی