چرا حضرت محمد، حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین خو قرار دادند؟

چرا حضرت محمد، حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین خو قرار دادند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی