این سخن ازکیست(نه بر مردم خشم گیرید،نه مردم را بخشم آورید،به همه سلام کنید و خوش زبان باشید)؟

این سخن ازکیست(نه بر مردم خشم گیرید،نه مردم را بخشم آورید،به همه سلام کنید و خوش زبان باشید)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی