این سخن از کیست(کمک به ناتوان بهترین صدقه هاست)؟

این سخن از کیست(کمک به ناتوان بهترین صدقه هاست)؟

تاکنون 23 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • امام علی(ع) (19 نفر)
  • امام کاظم(ع) (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی