این سخن از کیست؟ هر چيزي نيازمند عقل و خرد است و خرد نيازمند ادب.

این سخن از کیست؟ هر چيزي نيازمند عقل و خرد است و خرد نيازمند ادب.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی