کلمه تین در قران در کنار کدام میوه امده است؟

کلمه تین در قران در کنار کدام میوه امده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی