کدام گزینه ، در مورد اثر و صاحب اثر صحیح می باشد؟

کدام گزینه ، در مورد اثر و صاحب اثر صحیح می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی