از دیدگاه امام صادق (ع) کمترین مرتبه ایمان چیست؟

از دیدگاه امام صادق (ع) کمترین مرتبه ایمان چیست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • شناخت خدا و قرآن و جهان هستی (1 نفر)
  • پذیرش اطاعت از حق شناخت امام زمان عصر خود و شهادت دادن به وحدانیت خدا و بند (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی