حضرت علی می فرماید : شخص ............. صندوق دار و خزاندار ورثه خویش است

حضرت علی می فرماید : شخص ............. صندوق دار و خزاندار ورثه خویش است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی