دختر كدامیك از پیامبران به عفت و حیا مشهور است؟

دختر كدامیك از پیامبران به عفت و حیا مشهور است؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دختر حضرت محمد(ص) (2 نفر)
  • دختر حضرت موسی (ع) (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی