تنها سوره ای که به زبان حال بندگان نازل شده است ، کدام است ؟

تنها سوره ای که به زبان حال بندگان نازل شده است ، کدام است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها